Fólie s notovým zápisem

Fólie se přiloží na hrací desku SNT a na okrajích se připevní magnety. Pak se prsty či ukazovátkem dotýkáme natištěných not a ty se ozvučí stejně, jako při doteku na notu namalovanou křídou.


PŘEDNOST VYUŽÍVÁNÍ FÓLIÍ

  • 1. Rychlé vytvoření notového zápisu na tabuli.
  • 2. Při doteku na noty nemusíte již dávat pozor na přesný dotek, vždy zahraje jen požadovaný tón.
  • 3. Rychlé odstranění notového zápisu (sejmutí fólie). Tím odpadá i časté mytí tabule.
  • 4. Fólie lze též dodatečně popisovat a graficky doplňovat bezprašnými popisovači.

Využití fólií s notovým zápisem u Senzorové notové tabule SNT/F

Po získaných zkušenostech se SNT na školách všech stupňů je třeba podpořit využívání této znějící notové tabule pomůckami, které usnadní práci učitele a podchytí zájem žáků.

Na úrovni mateřských škol a nižších ročníků základních škol se to podařilo zavedením předloh známých písní vytištěných v notách na fólii. Fólie se připevní k tabuli a dotekem na noty se melodie ozvučí. Tento způsob přehrávání podchytil aktivitu dětí, které si melodii samy přehrávají, případně i zpívají a tak podvědomě začnou spojovat znějící tóny se zapsanými notami.


Úspěch s předem zapsanými notami na fólii vedl k myšlence vytvořit další předlohy, které by pomohly při výuce základů hudební nauky. První předloha (fólie Oktávy S-1) začíná záznamem not různé délky a různé výšky v celém rozsahu znějící notové tabule. Při použití metronomu lze noty přehrávat v časové posloupnosti.

Druhá fólie S-2 umožňuje ozvučení základních intervalů postavených na tónu c1. Tyto intervaly nejsou všechny stejně důležité a pro další výklad o akordech budou používány vybrané intervaly, které jsou uváděny v tónině D dur.


Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším intervalem při tvorbě akordů je tercie, je na fólii S-3 zaznamenán a ozvučen rozdíl mezi malou a velkou tercií. Učební látku doplňují další odvozené intervaly. Tato fólie je také důležitá pro učitele, protože jej poprvé staví před nutnost používat přepínačů posuvek tj. křížků a béček.

Dosud uvedené fólie jsou vlastně úvodem pro výklad o stavbě durových a mollových stupnicových řad a pro výklad o tvorbě doškálných kvintakordů. vzhledem k dané možnosti jednotlivého ozvučení zaznamenaných tónů je možné hrát tóny jak v melodickém postupu, tak v harmonickém souznění bez ohledu na to, zda jsou noty zapsány na předloze vedle sebe nebo nad sebou.

Na dalších fóliích S-4 až S-8 jsou předkládány stupnicové řady jednotlivých durových tónin a příslušné doškálné kvintakordy s uvedením jejich harmonické funkce.


Znovu je nutné zdůraznit, že možnost ozvučení zapsané noty v návaznosti na výklad učitele vede žáka k přímé asociaci mezi zapsanou notou a znějícím tónem, intervalem nebo akordem. U doškálného kvintakordu postaveného na šestém stupni je upozorněno na jeho důležitost. Na jiné fólii bude představen jako tónický kvintakord paralelní mollové tóniny. Akordy postavenéna druhém a třetím stupni durové stupnice slouží k sluchové fixaci mollového kvintakordu jako protějšek k akordům durovým (T,D,S). Převraty tónického kvintakordu, jejichž názvosloví je platné pro všechny druhy kvintakordů, uzavírají fólii příslušné durové tóniny.

Katalogy fólií

K dispozici je Katalog č.1, který obsahuje 10 fólií řady P (s písničkami) a 8 fólií řady S (stupnice, oktávy, intervaly).


Copyright © HUTON, Všechna práva vyhrazena.